ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัคนิดา    หนองเรือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดู่น้อยประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)