ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อิทธิ    ศรีลาเลิศ
ตำแหน่ง
ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)