ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลำยงค์    แสนทวีสุข
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)