ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นิภาพร    ดีตะนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าสวรรค์
สังกัด สพป.เลย เขต 1