ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ยุพิน    คงกะพัน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3