ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวัชรพล    พันธ์ศรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เมืองแฝกพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-605944