ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จันทรา    สีทาไข
ตำแหน่ง
ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)