ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ทิพยา    แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกกทอง
สังกัด สพป.เลย เขต 1