ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย แพง    ลุนาหา
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกกดู่
สังกัด สพป.เลย เขต 1