ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ญารัตน์    ชินรัตน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดู่น้อยประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)