ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    นาร่อง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)