ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กัญจรีย์    หิรัญรัตน์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแหล่งควาย
สังกัด สพป.เลย เขต 1