ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุพจน์    นาเลาห์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกกทอง
สังกัด สพป.เลย เขต 1