ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สายทอง    ไชยคีนี
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาดินดำ
สังกัด สพป.เลย เขต 1