ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ภราดา    อัศวรัตนกุล
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านน้ำภู
สังกัด สพป.เลย เขต 1