ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อังคณา    จำปานิล
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกทอง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1