ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กานดา    ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
สังกัด สพป.บึงกาฬ