ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง รัฐฎาพร    คำมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาดินดำ
สังกัด สพป.เลย เขต 1