ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปัญจะ    พันธ์แก่น
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ลมศักดิ์วิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)