ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อ่อน    เหมือนมาต
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)