ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ขวัญชนก    ไพรวนารมณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)