ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ละเอียด    ฟองฤทธิ์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1