ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วนิดา    บุตคุณ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดู่น้อยประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)