ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย    ภัทราภรณ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก้ว
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1