ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ลลิตา    ผางสง่า
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาโคก
สังกัด สพป.เลย เขต 1