ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธชัย    ปัททุม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางเลนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)