ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กฤตยา    อธิภัทร์เมธา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)