ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพชรรัตน์    ภาคสุโพธิ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)