ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนิดาภา    มะโนศรี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)