ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภััสร์นลิน    วงศ์ปรีชาเลิศ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)