ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัชรภรณ์    เชื้่อสาวะถี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)