ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุธยา    เทอำรุง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1