ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูล ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
เริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562