ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาShopping List,ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาShopping List ของสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ 1 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ 2. ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย 3. ครุภัณฑ์ห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-20)

ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการตู้้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-19)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-19)

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-19)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-19)

ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-19)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ดสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-18)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-18)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์่ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-18)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-06-18)