ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม/ระดับประถม/ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนปากบึงสิงโต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 13 รายการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-22)

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-21)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลสำหรับวงโยธวาฑิต และโทรทัศน์สี LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-21)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2(อำเภอเกาะคา,อำเภอแม่ทะ และ อำเภอสบปราบ) จำนวน 8 โรงเรียน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-21)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-21)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ตามหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2019-03-21)