โรงเรียนวัดดงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • OIT เปิดเผยข้อมูล
 • O1 โครงสร้างหน่วยงาน

  O2 ข้อมูลผู้บริหาร

  O3 อำนาจหน้าที่

  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  O5 ข้อมูลการติดต่อ

  O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

  O8 Q & A

  O9 Social Network

  O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  O16 รางานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  O17 E-Service

  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  หรือการจัดหาพัสดุ

  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต

  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรยไตรมาส

  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมุูลสาธารณะ

  O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

  O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   

   

   

   

   

   

    • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประกอบ ประจงแต่ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประกอบ ประจงแต่ง

 • นางจุฑาธิป โนนพยอม

 • นางกัญรัตน์ สลุงอยู่

 • นางสาวภัควีรนันท์ วชิรทานะรมณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,370
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: watdongnoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา ศักดิ์ณรงค์รัตน์ โทรศัพท์: 0958972528 อีเมล์: kirana4980@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]