โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
 • ข้อมูลพื้นฐาน
  O1   โครงสร้างหน่วยงาน
  O2   ข้อมูลผู้บริหาร
  O3   อำนาจหน้าที่
  O4   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  O5   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7   ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8   Q&A(ถาม-ตอบ)
  O9   Social Network
  แผนการดำเนินงาน
  O10  แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17  E–Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส
  O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
  O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นส่วนที่ผู้รับบริการ
  O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
  O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
  O48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวิทย์ ดวงจิตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีรยุทธ จรัญจอหอ

 • นางสุรีพร กินจำปา

 • นางสาวรุ่งตวัน จูมทอง

 • นางยุพาพร กุลวิเศษสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,372
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม อรุณรักษ์ โทรศัพท์: 0817438411 อีเมล์: banthalunglekschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]