โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข่าวกิจกรรม
 • ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 • โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ ดังนี้

   ปีการศึกษา 2561

  - โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ
  - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
  - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
  - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
  - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

  ปีการศึกษา 2560

  - โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ
  - โรงเรียนรักษาศีล 5 โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

   ปีการศึกษา 2559

  - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

  ปีการศึกษา 2558

  - รางวัลสถานศึกษาพอเพียง

  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวแคน ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65KbK8JD.jpg

  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวพิณ ระดับชั้น ป.1- ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
  รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวแคน ระดับชั้น ป.1- ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65KbZGaV.jpg

  - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

  ปีการศึกษา 2555

  - รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ (29 ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธ)

  ปีการศึกษา 2554

  - โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
  - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61

    • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาธิต พับพิมพ์สัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรุ้งนภา ปรินทอง

 • นายยงยศ แสงเพชร

 • นางสาวกัลย์ธิฌา สายพงษ์ติยากุล

 • นายวิมุตติ ปองนานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,325
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044630259 อีเมล์: wimud_26@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิมุตติ ปองนาน โทรศัพท์: 0883726993 อีเมล์: wimud_26@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]