โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ภาคผนวก
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสุขเกษม พาพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำแสนวิทยาสรรค์
นายประยุทธ แก้วอาษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คำแสนวิทยาสรรค์
นายสุทัศน์ โกมาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คำแสนวิทยาสรรค์
นายอภิชาติ พรหมพื้น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คำแสนวิทยาสรรค์

นางสาววรานันท์ คตธมาตย์
นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์
นางสาวยุวรี เพชร์ภูวงศ์
นางอมร นนทะนำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,362
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-359125 อีเมล์: khamsaenwittayasan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภิญญาพัชญ์ อุดมรักษ์ โทรศัพท์: 0878228021 อีเมล์: poompuangnaka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]