• บริหารงบประมาณ
 • กลุ่มงานการเงิน
  กลุ่มงานพัสดุ
  กลุ่มงานนโยบายและแผน
  งานธุรการ

 • บริหารงานบุคคล
 • บริหารงานบุคคล

 • บริหารงานวิชาการ
 • บริหารหลักสูตร
  งานประกัคุณภาพการศึกษา
  งานทะเบียนและวัดผล

 • บริหารงานทั่วไป
 • บริหารงานทั่วไป

 • กิจการนักเรียน
 • กิจการนักเรียน • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอาวุธ เคนแสนโคตร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกำจัด ศักดิ์วงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมร แดนระเบียบ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภศร ไชยคุณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกนกพร ปิ่นแสง

 • นายประกอบ วงษ์ดี

 • นางสาวธันยพร สวดมนต์

 • นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,232
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุมภวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-334687 อีเมล์: kwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวัชชัย อาษาสร้อย โทรศัพท์: 0956539792 อีเมล์: asasoiswc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]