ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

Facebook ของโรงเรียน

เฟชบุ๊กของโรงเรียน

ประเมินออนไลน์

Phapangwittaya water project

คลิกเข้าเรียนรู้ Water Project

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องงานร้
โครงสร้างการบริหารงาน
เพจโรงเรียนผาปังวิทยา

เพจของโรงเรียน

Thai School Lunch
รายงานการประเมินตนเอง
สารสนเทศของโรงเรียน
ระบบบริหารจัดการ(คูปองฯ)

นวัตกรรมผาปังวิทยา4.0
คำสั่ง/ประกาศของโรงเรียน

คำสั่งที่ 01-100/2559

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ประกาศ

-

คำสั่งที่ 01-100/2560

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 

ประกาศ

 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

คำสั่งที่ 01-100/2561

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 

คำสั่งที่ 01-100/2562

 

01 02 03 04https://drive.google.com/file/d/1I4UXJRk6ckEqF38lgYKeyTD-bCtwOcQs/view?usp=sharing 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 

ประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

ลูกจ้างประจำพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนฯประจำปี2550

แผนฯประจำ2561


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายเสน่ห์ สายต่างใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผาปังวิทยา

นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสาย
นายคมสันต์ อุ่นจันทร์
นางสาวจีราภัทร์ เทือกท้าวพรม
นางวราพร มหาไม้

กรรมการสถานศึกษาฯ
โรงเรียนสุจริต

การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

"โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดฯ"

แนวการดำเนินงาน

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน ปี2560

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน ปี2561

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2560

การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสฯ ITA 

แนวการดำเนินงาน

ITA โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดฯ2560

กิจกรรม ป.ป.ช.ชุมชน/ป.ป.ช.น้อย

แนวการดำเนินงาน

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

การดำเนินงานค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี(ปฐมวัย)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี(ประถมศึกษา)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี(มัธยมศึกษา)

บริษัทสร้างการดี

การดำเนินงานบริษัทสร้างการดี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เอกสารงานพัสดุของโรงเรียน
วินัยข้าราชการครูที่ควรทราบ
FLOWCHARTภารกิจหลัก

Flowchart ภารกิจหลัก

FLOWCHART ภารกิจหลัก

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์

ขั้นตอนการขอใช้อาคาร สถานที่

ขั้นตอนการลาออกจากสถานศึกษา

ขั้นตอนการขอย้ายออกนักเรียน

ขั้นตอนขอผ่อนผันเข้าเรียน ป๑

ขั้นตอนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน

ขั้นตอนการใช้งานห้องสมุด

ขั้นตอนการยืม -คืนหนังสือห้องสมุด

ขั้นตอนการย้ายข้าราชการครู

ขั้นตอนการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

 

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
เอกสารที่ควรรู้(งานพัสดุ)

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง (update คลิกที่นี่)

Download > ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลว. 13 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบฯ 2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

Download > ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม 

Download > ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

Download > ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลว. 10 พ.ค. 59 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม


คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ

Download > 1. คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

Download > 2 คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาปังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054-837033 อีเมล์: ppw52020112@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา อิ่มจันทร์ โทรศัพท์: 054837033 อีเมล์: aorae_aorae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]