โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุณิภา ชูเมือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัจฉรา นามเขต

 • นายพนม สีธรรม

 • นางยุพวัลย์ จิ๋วแหยม

 • นางสาวมาลาวัน พักน้อย
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรีียนสหัสหงษ์มหาคุณ
 • ประกาศโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ

  เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ

  _____________________________________

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

             โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ  ได้ศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม

             ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ  ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน  ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

             ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราโดยดำเนินการดังนี้

             1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

             2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน

             3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

             4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

             5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ

                     5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

                     5.2 ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

                     5.3 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                     5.4 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                     5.5 ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว

                     5.6 ร่วมดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ

             ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

                     จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                               ประกาศ ณ วันที่ ๓  มกราคม  พ.ศ. 2563

           

   

   

                                                                      

                                                                 (นางสุณิภา   ชูเมือง)

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037-550128 อีเมล์: sahuthong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญชนก วงษ์ภูงา โทรศัพท์: 087-1306561 อีเมล์: euam.13356@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]