• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 007 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • 008 QA
  009 Social Network
 • แผนดำเนินงาน
 • 010 แผนดำเนินงานประจำปี
  011 รายงานการกำกับติดตาม
        การดำเนินงานรายไตรมาส
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  017 E - Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
        งบประมาณรายไตรมาส
  020 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
 • 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดึ
  022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
         หรือการจัดหาวัสดุ
  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
         หรือการจัดหาวัสดุ
  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
         หรือการจัดหาวัสดุ
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป
  029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   
   
 • การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 • 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
         การทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  037 การดำเนินการเพื่อจัดการ
        ความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีี
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
        ป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
  041 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
         การทุจริตประจำปี
 • มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
  043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   046 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
  048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบุญธรรม บาริศรี

 • นางสาวพิชญาภา กุมผัน

 • นางประยูร บาริศรี

 • นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,691
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043547827 อีเมล์: 1045450164@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ประยูร บาริศรี โทรศัพท์: 0933955622 อีเมล์: yoon-chatu@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]