โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 • งานพัสดุ
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข้อมูลโรงเรียนสุจริต
 • ข้อมูลพืนฐาน

    - โครงสร้างหน่วยงาน- ผู้บริหารหน่วยงาน - อำนาจหน้าที่ -แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน -ข้อมูลการติดต่อ -กฏหมายที่เกี่ยวข้อง -ข่าวประชาสัมพันธ์

  การบริหารงาน

    - แผนปฏิบัติราชการประจำปี  -รายงานผลการดำเนินงานประจำปี -คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน -คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ -รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  การบริหารการเงินและงบประมาณ  

     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  -แผนการการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ -ประกาสต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - นโยบาลและการบริหารทรัพยากรบุคคล  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การส่งเสริมความโปร่งใส

     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต -ช่องทางเรื่องร้องเรียนทุจริต -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี -ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น -การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     -ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต -การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส -รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

     -มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

   

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชัย ตื้อยศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุรชัย ตื้อยศ

 • นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง

 • นางชัญญา นันทเสน

 • นางรัตนา ไชยปันดิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,257
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9106 อีเมล์: sansaleekwitaya@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นายสุนทร เหลี่ยมใส โทรศัพท์: 0829237651 อีเมล์: liamsai57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]