โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางณิชาฒ์ สุกรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายอนุร้ักษ์ บุญเหลือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางจันทรา ประภัศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายเทวัญ วงเวียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางจำรัส ไขกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางนภัสนันท์ ปั้นเก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
จ.ส.อ.สลิล ศักดิ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางบุษบา โหระวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นายนริศวร์ สุจิตต์ธรรมคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายนิพนธ์ นิลคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางวรรณี แสงเดือนฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสิริกร ตันทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางสาวนวพรรณ สิงห์ปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางกรรณิกา แช่มประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางนงนุช แพทยานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางจิณณพัต จันทบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางอัญชุลี วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวพรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวพิกุล แสนชัยนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายสมภพ บุญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางชนกชนม์ แหยมประสงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายสุทธิเดช ไกรนรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวปริยทิพย์ บุญคง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ สังสดมภ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นายสมพงษ์ ไชยวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวพรมมารินทร์ แทนรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางนุชรี เลิศรัตนบวรกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางสาวพจนารถ ศิริธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวสุภัทรา เหรียญเกษมสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางสาวสุพรรณี วารีธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางประถมาภรณ์ ทองดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางอรัญญา จันทร์มี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวโนร์หัสมะห์ สติรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสุภาพร สุภิตาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวต้องจิตต์ ก้อนในเมือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายทวีพงศ์ สูตรภาษานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายชุมพร น้อยเพ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประเสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวรพีพรรณ สุคนธวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายเด่น จิตวิขาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายสุนทร มูลศาสตร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวอุลิตา ทีเกาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวลลิิตา บินรามัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวณัฎฐนันท์ บุญเสมอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวรสสุคนธ์ ดอกลำพู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายสุรวัฒน์ ขจรวิทย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวพัชรินทร์ ณ สมบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายํธรรมรงค์ศักดิ์ ราชเดิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวเบญจมาศ ณะอิ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวจุฑามาศ แสงชุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวเยาวดี รูปพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์ น้อมรับพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางนิตย์ธีรา พ่วงเพิ่มทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวจิราภรณ์ บุตรราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวจงกล เพ็งสุพรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางนุชสุคนธ์ อักษรศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายวรชัย เดชบรรทม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวพรพัสนันท์ แสนสีสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายวราฤทธิ์ ก๊าสอุไร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวจารุวรรณ กุลดิษธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางชญานิศ รุ่งเรือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวอัญชนา ตันวิเชียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายทวีรักษ์ เจียมวรกุลชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-2872-3080
นางสาวพิราวรรณ คำสุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางลำพูน ระดาบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวสุธารัตน์ นักลำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวบัวหลวง กุลเกษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวณัฐญาดา จันทร์สุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายพงศกร ดอนศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวฐิติการญจน์ งามเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาววลัยลักษณ์ หาญสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวยิ่งเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวธฤษวรรณ ศิริพรหม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-2872-3080
นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายบรรจบ คำเพราะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางสาวอารีย์รัตน์ คงพิิทยาชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายอนันตชัย จงสมจิตต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวนาถยา รักษานาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายธีรภัทร์ อินธิแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายอนุชิต หอมทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวสุธิดา ก้อนจันทร์เทศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวนิภารัตน์ โชคเหมาะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวภััสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวยุพาวดี ศรีพรหม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวเพ็ญศิริ วิมารเมฆ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวสุพรรณี ซองทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวพรพิมล แซ่ตัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวสุคนธา จารุสิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางสาวกวีวรรณ กนกพัฒนกิจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายณัฐพงศื นพโลหะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายวีระยุทธ อุปเนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวภัทรพร จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางสาวอรอนงค์ อาจมูลตรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายธรรมรัฐ ลำพุทธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวพุทธชาติ เรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นายบดินทร์ งามแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายธีระศักดิ์ เกตุอำไพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวพูนศรี สร้อยสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวชลิตา พ่วงเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายชาญวิทย์ ชูผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวปุณยาพร พลายงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวสุลมัย สุพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายบัณฑิต อุษาภิมาสกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวปิยนุช เรียมสันเที็ยะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวพรรณนิดา บุญการ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาววาส โป๊ะพนม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นายอัครเดช หนูจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นายสง่า จิตรกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นางสาวธัญญารัตน์ เติมพงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางพรพรรณ นมัสไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นายศราวุธ ปาสกิจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวสุภาวี ปานิสัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวพจนีย์ จันทร์ปรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวทัศนีย์ กวาดชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายอนุชัย ศรีพระจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นายวัลลภ ใสรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นางสาวอรณี วรรณวงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นายสิทธิพงศ์ สุวรรณคช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวกมลวรรณ เตยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวปวีณา มณทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายปราศรัย เจตสันติ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวศิริวรรณ พรมพาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นายจิตรพล เจริญวงศานนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวจุฑามาศ อภิมหาเดชาพงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางวรรณภา สัตราศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-2872-3080
นายอุดมศักดิ์ เล็กวงษ์มณีพันธุ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นางสาวสุภัค ขันทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-2872-3080
นายศิวพงษ์ แสงนอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวศศิกานต์ ชาติสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นายไพวัลย์ สอนซ้าย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นายพงศกร ป้อมแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นายชุติเดช สำเร็จ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นายกิติพงค์ พรหมชนะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายจักรพันธ์ ผิวบาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาววีรยา ทนงกิจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายบุญเสริม ธรรมทองแก้ว
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายสมนึก ก้านพุดซา
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายกิตติเทพ สมสวย
ครูตรี
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นายพรวิชิตย์ อาจหาญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-2872-3080
นางสาวซัวเลน ลากาแดร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางรัตนา สุขประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นางอรทัย สาโรวาท
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-2872-3080
นางสาวปาณิสรา สมจริงจงรัก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นางสาวทิพสุดา แสงสวย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-2872-3080
นางสาวนาวิกา พูลเกษม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นายอภิโชค เชิี่ยวชาญเกษตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-2872-3080
นางสาวอุไรพร กองแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
นายสุเมธ โชติพิศาล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-2872-3080
ว่าที่ ร.ตหญิงสุดา เลงัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-2872-3080
นายศาสตราวุธ อนสุวรรณ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางศุลีพร ปิ่นนัย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายไอแซีก อเท็กวา ฟอนชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวแจ็กกะลีนเครูโบ้ว์ ออรีน่า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวคอน ออง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายเอเรียล วิลโลเรีย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางเมย์ เกรซ เฮอเนีย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายมาร์ค เด็กล์เตอร์ พิซซันย่า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นายฟูยัง ซู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-2872-3080
นางสาวสิริพร ใหม่เอี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางเอมอร พงษ์สมาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางสาวนิกุูลพร กำโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางสุดาชา กิจบุญชู
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางสาวพัชรภรณ์ เชื้่อสาวะถี
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางสาวกมลรัตน์ มากสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายดุสิต สง่าอภิธาน
จพ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายอธิธนทัศน์ อาจะ
จ.โสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางสาวสุทธิดา มืทองคำ
บรรณารักษ์
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางอรวรรณ ประเสริฐศรี
ที่ปรึกษา-นโยบาย/แผน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นางวันทนีย์ ทิพานันท์
ที่ปรึกษา-นโยบาย/แผน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080
นายบุญนำ นวลละออง
นักบริหาร ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2872-3080

นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นางณิชาฒ์ สุกรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นายอนุร้ักษ์ บุญเหลือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นางจันทรา ประภัศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นายเทวัญ วงเวียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม

นางชนกชนม์ แหยมประสงค์
นายสมพงษ์ ไชยวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,677
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2872-3080 อีเมล์: Bangpakok@bpk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวยิ่งเจริญ โทรศัพท์: 0918192062 อีเมล์: pat_mathedu002@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]