โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นายจิรศักดิ์ ขันอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038390579
นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038390579
นางสาวบุญยิ่ง อารีมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038390579
นางสาวพรรณี ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038390579
นางสมพิศ มั่นคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นางสาวดวงธิดา แก้วแหวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038390579
นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038390579
นางสาวกมลวัน โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นางอรวรรณ แย้มเพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นางผาณิฐ อิ่มสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038390579
นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นางสาวจินตนา ชูเชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นางรัชนี วงษ์ปุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
038390579
นางสาวศิริรักษ์ ไหมล้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นางนาตยา รู้รักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038390579
นางสุรัชดา ศฤงคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038390579
นางอัมพาพรรณ ดวงกุลสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
038390579
นางสาวประภา ยถาโรจน์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นางกรรณิการ์ ขวัญยืน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038390579
นายกิจจา เนื่องจำนงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038390579
นางเสาวณีย์ ขาวเหลือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038390579
นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038390579
นางสาวนิภาพร คำขจร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวรุ่งทิพย์ สำแดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวปิยะนุช กันคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นายสุระศักดิ์ โคตรสีลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
038390579
นางสาวชุติมา คงเสือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038390579
นางสาวชญาภา โกศลวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
038390579
นายอาทิตย์ ผิวจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038390579
นางสาวจุฑาทิพย์ เกศศรีพงษ์ศา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038390579
นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
038390579
นางสาวณัฐสุดา บำรุงกิจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038390579
นางสาวณัฐธิดา มังกร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นายปัญญา บัวสำอาง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นายณัฐวัฒน์ พลท้าว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
038390579
นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
038390579
นางสาวมาติกา บุญญานันท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
038390579
นางรัชฤดี บุญเจือ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
038390579
นางเพ็ญทิพย์ รื่นรวย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาววัชราภรณ์ ทองสีเข้ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
038390579
นางวาสนา อนุกูลเวช
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวเรวดี เจริญผล
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางอัมพร เจริญศิริ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวสุภักตร์ ประครองทรัพย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวแสงรวี แก้วนพรัตน์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579
นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
038390579

ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
นางมาลัยพร ทองสีเข้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู
นางสาวกมลวัน โพธิ์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038390579 อีเมล์: watklangdon@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตรา สิงห์พริ้ง โทรศัพท์: 0895458713 อีเมล์: supattra.mano@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]