ครูบ้านนอก
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุมาลี รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037247451
นางจันทร์จิรา เดชประไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037247451
นางสาวปรินดา จันทรสาขา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037247451
นายณรงค์ชัย วงษ์ภีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037247451
นายคำนึง ไชยเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นางสุมารี เกษมโสตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037247451
นางศิริวรรณ อยู่บุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037247451
นายธรรมศิลป์ ศรีบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037247451
นางมุกดา โสภี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037247451
นางพิชญา กุลลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037247451
นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นางกมลนัทธ์ เสน่หา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037247451
นางดวงแก้ว เฉยเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นายฉัตร์เกล้า มะโนรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037247451
ว่าที่ร้อยตรีพยัคฆ์ เงินประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
037247451
นายสินรา พวงไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037247451
นางสุปราณี โพธิ์หมื่นทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037247451
นางวิไลพร โมห้างหว้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นายธนวรรษ วงค์จำปา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นายฉัตรชัย เดชประไพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037247451
นางสุนิต ทินบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
037247451
นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037247451
นายศิริชัย สีโสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037247451
นายปิยะบุตร ทุ่งโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
037247451
นางสาวกิ่งกาญ แสงสุริยะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037247451
นางสาวปนัดดา ฝ่ายสูน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037247451
นางสาวจิตตินาถ โชติช่วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
037247451
นางสาวอุษา เพื่องสำรวจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
037247451
นางสาวทัศนีย์ ทองสุกดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037247451
นายสมฤทธิ์ เจริญวัฒนธรรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037247451
นางสาวพิมลรัตน์ ก่อเกิด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
037247451
นายนันทวัฒน์ วารีไสย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
037247451
นางสาวนภัสวรรณ เข็มมะรัตน์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037247451
นางสมพันธ์ โชติกันตะ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
037247451
นางสาวกรรณิกา พรมปราบ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
037247451

นางสุมาลี รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองน้ำใสวิทยาคาร

นางสาวปรินดา จันทรสาขา
นางกมลนัทธ์ เสน่หา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,371
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]