โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางราวดี รัตนเพ็ชร์
ครู
044607225
นางปราณีต คนชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางกาญจนา นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางเบญจมาศ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางรุ่งอรุณ ราชแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางพิมลพร ละครพล
ครู ชำนาญการ
044607225
นางนำทรัพย์ อ่อนสนิท
ครู ชำนาญการ
044607225
นางทิวาภัค มะธิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายสมมิตร นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางลำดวน จิตร์สนธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายดำริ สละกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางสุรียาพร ไชยวชิรวิทย์
ครู ชำนาญการ
044607225
นางสุพรรณี คร่ำทอง
ครู ชำนาญการ
044607225
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
ครู ชำนาญการ
044607225
นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางสุภาพร สามนคร
ครู
044607225
นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายราเมษ ลางกระโทก
ครู
044607225
นางสิรินทรัตน์ แจ่มทองหลาง
ครูผู้ช่วย
044607225
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์
ครู
044607225
นางสาวชนพรรณ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
044607225
นางศศิพิมล สิงห์สุพรรณ
ครู
044607225
นายประกิจ กรงกระโทก
ครูธุรการ
044607225
นางสาวกัญจิรา จันชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
044607225
นางสาวฉัตนฬี ทองดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
044607225

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ

นางเบญจมาศ ชนะกุล
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ โทรศัพท์: 044607225 อีเมล์: anubannonsuwan@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: ปนัดดา จอสูงเนิน โทรศัพท์: 0831286627 อีเมล์: tukata_tata@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ