ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นายสนอง อูบคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นางสาวรัชนา ชมเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นางสุลักขณา แพงมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นางสุณิสา ทองเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045671010
นางหสต์กมล ดวงมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางสาวกัลยาภัสร์ สิริคณากรวิศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010
นางมลวิภา สุวรรณแสงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045671010
นางสาวอ่อนจันทร์ สาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางอัญชลี นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045671010
นางทองคำ ไชยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางนภารัตน์ พลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาวเพ็ญศรี อาจสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางณรัธน์นันท์ หมื่นแก้วธำรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045671010
นางโสภา ปัตถาสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางเบญจมาศ โคตรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045671010
นางสารภี ปรังแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางเยาวภา วังคะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางสาวศิริมาส ผิวเงินยวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045671010
นางณภัชนันท์ วิสิฐธันยธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นายธนรัตน์ สวัสดิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045671010
นายเดชา อานไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045671010
นางสาวเพชรดาว นิลสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางบุณยกร จำปาขีด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045671010
นายวรพจน์ โรหิตาภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045671010
นางสาวพันทิวา ลาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางสาววิภาดา บัวจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045671010
นางสุธาฝน มนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045671010
นางสาวปิยนันท์ คำพินิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาวนฤมล ปรือปรัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางสาวจินตนา เกษศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาวสาวิตรี ช่ำชอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นายบุญมา เสนคะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045671010
นางณัฐทินี ศรีธรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045671010
นายปฏิวัติ ทองลือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045671010
นางสรญา วงษ์ขันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาววารุณี ปรือปรัก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางสาวรัชฎาภรณ์ พันธ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางจินฎาภรณ์ แถวนาชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
ว่าที่ ร.ต.หญิงวรินทร์ยุภา อุโลก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นายอนันต์ สัตยาพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045671010
นางสาวช่อลัดดา ปุญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางสาวเบญจลักษณ์ ไชยศรีษะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางสาวภัทราภรณ์ เนื้อนวล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางสาวกนกวรรณ ระงับภัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาววิชญาดา สมบัติมาก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสุภาพรณ์ จาริย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางอลิษา พรมชาติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นายดำรงศักดิ์ ลับสูงเนิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045671010
นายศุภชัย วนมา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045671010
นางสาวเสาวลิตร วิเศษพงษ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์วิเศษ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045671010
นางสาวศรีสุดา ศรีลาชัย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045671010
นางสาวสุปรียา เยียงกาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045671010
นางสาวศริญญา สุภาพ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045671010

ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นายสนอง อูบคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล

นางทองคำ ไชยโพธิ์
นางสาวรัชนา ชมเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]