โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042372068
นายนิติวัฒน์ ไชยพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042372068
นางดารารายณ์ พรหมพื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นางจารุวรรณ กุลชนิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นายสุรสิทธิ์ พันตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางราตรี โสภากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางสาวจินดา เพ็งวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นายปรเมศวร์ เสพธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นายอำนาจ โสภากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางกนกพร เสพธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นางรัตนพร นาคประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายวิรวุธ บุญลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042372068
นางหนึ่งนุช แทนค้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นายสุทิบ เหล่าอุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางมยุรี นาใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางสาวนิลเนตร ปัจฉิมบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายธนธรณ์ บุญพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเคหา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042372068
นางสาวขวัญลดา เหล็กกล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นางสาวจิตราวดี โฮงคำแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นายสุนนท์ ชุมแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นายสุรินทร์ เลพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นายวิษณุ โสมน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายคงเดช นาใต้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นางสาวศิรินภา ศิริบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นายธนพัช ศรีวรษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นายนพฉัตร ปาประลิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นายชโรทัย เลนีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นางสาวสุวาธิณี เชือกพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นางสาวฉัตรสุดา เกิดสนอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นางสาวสุพรรณี วุฒิสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042372068
นางสาววนิดา จันจวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางสาวเบญจพร ขำภูเขียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นางสาววิชชุดา ชำนาญไพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
ว่าที่ร้อยตรียุทธนา มงคลล้ำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางกุลฑีรา จันทร์อุทัยกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นายวิทักษ์ ชูศรีทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นางสาวมลฤดี มหาพรหม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นางสาวประภาพร สาระวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นางสาวพรพิชชา สมรัก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นางสาวสุภาพร เยาวเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากร อินทร์แปลง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นางสาวทิพวรรณ วาดวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นางสาวณิชากร แสนบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นางสาวณัฐนันท์ แถวนาชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางสาวยุรฉัตร บัวทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นายธวัชชัย ทองอุทัยศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นายณกรณ์ ต้นสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางสาวชิดชนก เนตรป่าคา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นายเกรียงศักดิ์ พรมมินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายศุภชัย พิมพ์ศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นายนาถพงศ์ บุญประจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นางสาวอภิชยา บุญหลาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นางสาวสโรชา หอมสิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นายภากรณ์ ทาทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางสาวประไพพิมพ์ ทองเปราะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายเรืองศักดิ์ บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นายศิรวิชญ์ ศรีเขียว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นางสาวมุทิตา ตรีเดช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายธนพงศ์ ชาชิโย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายภูวนัย มิกราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางสาวพาณิชย์ จันทะแจ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางสาวอัมพิกา สุระภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นางนันทิยา นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางสาวพนิดา ตาแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
042372068
นางสาวมลิวรรณ บัวพิศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042372068
นายชรินทร์ อาจสมัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นายณัฐพงษ์ หล้าสา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042372068
นางสาวจรินทิพย์ ทาทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นางพลอยวรินทร์ สิงสาธร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042372068
นายวงศกร แก้วเคน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางสาวประภาภรณ์ อิ่มนาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นางอรวรรณ มาลาศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายเกียรติชัย แม้นศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นางสาววิภาวี คะชะเนตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042372068
นายแหลมทอง อินสมบัติ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042372068
นายศุภชัย บุญทองแพง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042372068
นางสาวนราภัทร กำมหาวงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นายสราวุธ ผกากาฬ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นางศุภลักษณ์ ใหม่วงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นายเหลืองชัย เรืองหอม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นายอภิชาติ วิลัยลาน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นางชลนา มณีชม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042372068
นายภูริพงษ์ มีอำนาจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042372068
นางสาวปรัชญาภรณ์ วันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042372068
นายอัครวุฒิ ศรีวิไล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042372068
นายเบญจมาศ โคตรเพชร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042372068
นายวรพจน์ พลพิทักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042372068
นายชาญวิทย์ จันทร์เขียว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042372068
นางสาวสุกัญญา จำรูญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042372068

นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

นางสาวทิพวรรณ วาดวงศ์
นางจารุวรรณ กุลชนิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพฉัตร ปาประลิต โทรศัพท์: 0905926989 อีเมล์: noptpachat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]