งานของเรา
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4379-9372
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4379-9372
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4379-9372
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4379-9372
นายประเพียร ลดาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางอฤชร ปทุมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายพิชัย สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางพิศมัย สุวรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางจารุภา มะธุเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นายโกมล คุณพระเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายวรศิลป์ อักกะมานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางพรพิศ คุตไชยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายบัวภา มะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสุกัลยา จุฬุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางลักษมี ม่วงคลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายธนัช ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสหเทพ ดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายสนิท พรรณศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางจตุรพร ทอนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางจิราพร ทบด้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายวสันต์ อันทะไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสุภาภรณ์ ช่างถม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวสุมิตรา ทองพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นายชัยยศ ทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางสุมามาลย์ โสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายหงษ์ทอง ประนัดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางภคมน ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางนงค์รัก พันทะปะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายไพโรจน์ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางรจนา พรมโกน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางไอลัดดา ปามุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางอรุณี ปะนัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางจำปา สืบสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายคมสัน สัตตรัตนำพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางขนิษฐา เตชะนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายอำนวย วรไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางสุคนธา โคตรโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ โกการัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางเมตตา ติดวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางประภาพร แก้วจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายพูนศักดิ์ อาระพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางอรัญ มูลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายธนัฐ จันทเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายวัชชากร บุญสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางนิภาพร อาจอารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายสราวุธ สระมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางอรุณี ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นายสง่า ศรีโยวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสมคิด โพคันโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายสุนทร แต้มจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสุรีวรรณ ปักกังเว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางวันทนีย์ ประจะนัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางกุสุมา โรจนกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางลัดดา แสงโทโพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางภัทรภร วัฒนราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายณัฐพัชร์ ปทุมพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายวิชิต เสนาราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายพิษณุย์ ดาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นายศุภษร บุดดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางนภัทร แช่มไล่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวทัศนีย์ นนตะสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวโอบบุญ โสรัจจ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางบุปผา ทิ้งแสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวปรียานุช จำละคร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางวิไลวรรณ์ ลุนละวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสันติ อุดคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายชนะชัย พรดอนก่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวนิโลบล พูนสิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวจิตติพร จันมาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นายวรวิทย์ มีลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวอภิรดา ภูมาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายพงศธร สมภักดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางปัทมา ปินะทาใน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายนพพล โสโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวเอมมิกา วัดพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวเสมอแข จันทะไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางละอองดาว แพงคำแสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายชัยยศ จระเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางเกษร เทวาพิทักกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสิรินภร ศรีมหาพรหม
บรรณารักษ์
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4379-9372

ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นายอำนวย วรไวย์
นายชัยยศ ทองสมบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,564
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: mailt@wpt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 043799373 อีเมล์: krubua@wpt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]